طبقه بندی: تجارب پروژه های پورتال
چچ
تولید خودکار وب سرویس بر اساس توابع تعریف شده در پورتال سامان

تولید خودکار وب سرویس بر اساس توابع تعریف شده در پورتال سامان

1392/02/07

در نگارش های قبلی پورتال برای تعریف وب سرویس های خروجی نیاز بود تا در سرویس وب مدیریت وب سرویس ها، وب سرویس های خروجی مورد نظر به همراه توابع مربوط به آن تعریف شود. در این حالت در صورتیکه سرویسی دارای وب سرویس های خروجی مختص به خود باشد با انتقال سرویس به پورتال دیگر این سرویس ها انتقال داده نخواهند شد. در نگارش 2.9.0.0 ایجاد یک وب سرویس خروجی برای یک سرویس به راحتی و با آوردن رشته /*web_method*/ در ابتدای نام تابع نوشته شده در بخش روتین های فرم امکانپذیر می باشد.

پس از ایجاد تابع مورد نظر، WSDL مربوط به سرویس با انتخاب گزینه خروجی WSDL در بخش پیکربندی سرویس در دسترس خواهد بود.پس از ایجاد تابع مورد نظر، WSDL مربوط به سرویس با انتخاب گزینه خروجی WSDL در بخش پیکربندی سرویس در دسترس خواهد بود.

نویسنده: رضا قلعه(عضو هیات مدیره و مدیر واحد تولید)
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف