چچ
ابزار توسعه یکپارچگی

ابزار توسعه یکپارچگی

به راحتی از منابع و پایگاه داده ها و نرم افزارهای دیگر داده دریافت کنید یا از طریق وب سرویس داده های سامان سوئیت را در اختیار آنها قرار دهید. به زیرساخت SSO وصل شوید و یا صرفاً کاربران را از LDAP یا Active دریافت کنید و چندین امکان دیگر که در قالب بسته یکپارچه سازی امکان تعامل سیستمی سامان سوئیت را با سایر نرم افزارها و تکنولوژی ها فراهم می کند.

آدرس کوتاه شده: