چچ
خط مشی شرکت

خط مشی شرکت

  • اولویت دادن به خواستهای مشتریان و برقراری سازوکارهای لازم جهت تحقق آن
  • تاکید بر حسن انجام تعهدات شرکت در قبال مشتریان
  • افزایش و بروز نگه داشتن دانش تخصصی شرکت از راه تحقیق و توسعه (R&D) مستمر
  • حاکم نمودن نظم و تفکر سیستمی و نظام مند نمودن سازمان و فرآیندها در شرکت
  • بهبود مستمر در سیستم، فرآیندها، محصولات و خدمات شرکت
  • بهبود، توسعه و بروزآوری زیرساختهای شرکت
آدرس کوتاه شده: