چچ

ابزار توسعه نرم افزار پورتال سامان

ابزار توسعه نرم افزار پورتال سامان به عنوان بستر توسعه ماژولهای محتوایی پورتال و به عنوان مهمترین زیرساخت تامین کننده ویژگی توسعه پذیری پورتال سامان، شامل ابزارهایی است که امکان ایجاد ماژول های محتوایی جدید و ساختارهای متنوع محتوایی برای نشر اطلاعات را فراهم می نمایند.

آدرس کوتاه شده: