چچ

پورتال اینترانتی

پورتال سامان به عنوان یک پورتال درون سازمانی در جایگاه نقطه تعامل و ارتباط کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیران، ضمن تسهیل ارتباطات درون سازمانی و مکانیزه کردن این ارتباطات، همچنین می تواند به عنوان نقطه اتصال منابع و کاربردهای مکانیزاسیون سازمان (سیستم های مالی، اداری، بازرگانی و ...) معرفی گردد.

پورتال سامان به عنوان یک پورتال درون سازمانی در جایگاه نقطه تعامل و ارتباط کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیران، ضمن تسهیل ارتباطات درون سازمانی و مکانیزه کردن این ارتباطات، همچنین می تواند به عنوان نقطه اتصال منابع و کاربردهای مکانیزاسیون سازمان (سیستم های مالی، اداری، بازرگانی و ...) معرفی گردد. علاوه بر این، پورتال سامان به عنوان پورتال درون سازمانی می تواند یک دروازه دسترسی محدود و کنترل شده باشد تا کارکنان از طریق آن به سایر منابع و کاربردهای سازمان دسترسی یابند. این بستر همچنین با استفاده از بسته توسعه فرآیندهای سامان و با توجه به امکان تعریف انواع چارت های سازمانی امکان اجرای فرآیندهای سازمانی و گردش های کاری را نیز میسر می سازد. به طور خلاصه حوزه اثر پورتال سامان به عنوان یک پورتال درون سازمانی به شرح زیر قابل برشماری است:
  • امکان اجرای فرآیندها و گردش های کاری درون سازمان
  • نقطه اتصال منابع،کاربردها و ابزارهای مکانیزاسیون سازمان
  • ایجاد یک دروازه دسترسی محدود و کنترل شده برای کارکنان جهت دسترسی به سایر منابع و کربردهای سازمان
  • ثبت و ضبط تاریخچه ارتباطات سازمانی
  • تسهیل و تسریع ارتباطات میان مدیران و کارکنان و کارکنان با یکدیگر
  • افزایش بهره وری از طریق مکانیزه کردن ارتباطات
آدرس کوتاه شده: