چچ

پورتال اینترنتی

اصلی ترین کاربرد اینترنتی پورتال های اینترنتی اطلاع رسانی به جمعیت هدف می باشد. با استفاده از پورتال سامان ضمن تامین این هدف و با توجه به ابزارها و قابلیتهای به کار رفته در آن، امکان توسعه و ارائه انواع خدمات الکترونیکی نیز وجود دارد.

اصلی ترین کاربرد اینترنتی پورتال های اینترنتی اطلاع رسانی به جمعیت هدف می باشد. با استفاده از پورتال سامان ضمن تامین این هدف و با توجه به ابزارها و قابلیتهای به کار رفته در آن، امکان توسعه و ارائه انواع خدمات الکترونیکی نیز وجود دارد. پورتال سامان همچنین می تواند در کاربرد برون سازمانی خود با استفاده از بسته یکپارچه سازی سامان امکان دسترسی محدود، کنترل شده و امن ارباب رجوع و مخاطبین را به سایر منابع و کاربردهای سازمان فراهم سازد. مدیریت جمع آوری، طبقه بندی و مدیریت اطلاعات نیز از دیگر ویژگی های کاربرد اینترنتی پورتال سامان است. به طور خلاصه حوزه اثر کاربرد اینترنتی پورتال سامان به شرح زیر قابل برشماری است:
  • اطلاع رسانی موثر به مخاطبین و ارباب رجوع
  • بستر ارائه خدمات الکترونیک
  • ایجاد دروازه دسترسی محدود، کنترل شده و امن برای ارباب رجوع جهت استفاده از سایر منابع و کاربردهای سازمان
  • ایجاد ارتباطات سریع و ساده ارباب رجوع و مدیران سازمان
  • مدیریت جمع آوری، طبقه بندی و پردازش اطلاعات
آدرس کوتاه شده: