چچ

پورتال سازمانی : مدیریت فرآیند، مدیریت محتوا و یکپارچگی سازمانی

هر سازمانی برای پاسخ به نیازهای فناوری اطلاعات خود، به نرم افزارهایی متناسب با مقیاس سازمان نیاز دارد. سامان سوئیت زیرساخت پیشنهادی ما به سازمان های مقیاس بزرگ ( Enterprise Level) برای مدیریت تغییرات تجارب دیجیتالی در سازمان است. سامان سوئیت یک اکوسیستم کامل نرم افزاری برای مدیریت محتوا، فرآیندها، خدمات و تعاملات با تمام ذینفعان سازمان است. سامان سوئیت از یک هسته اصلی برای تامین سرویس های پایه بعلاوه یک پورتال سازمانی (Enterprise Portal) قدرتمند، همراه با مجموعه کاملی از ابزارهای توسعه نرم افزار (ابزار توسعه فرآیند، ابزار توسعه کاربرد، ابزار توسعه گزارش، ابزار توسعه یکپارچگی) تشکیل شده است که با حذف افزونگی ها و متمرکز کردن هر کاربرد در محدوده ماموریت خود و تفکیک محیط های کاری توسعه، مدیریت و کاربرد، راه حلی واحد، جامع و فراگیر برای مدیریت فرآیند، محتوا و تعامل در بستر پورتال سازمانی (Enterprise Portal) ارائه می کند.

هر سازمانی برای پاسخ به نیازهای فناوری اطلاعات خود، به نرم افزارهایی متناسب با مقیاس سازمان نیاز دارد. سامان سوئیت زیرساخت پیشنهادی ما به سازمان های مقیاس بزرگ ( Enterprise Level) برای مدیریت تغییرات تجارب دیجیتالی در سازمان است. سامان سوئیت یک اکوسیستم کامل نرم افزاری برای مدیریت محتوا، فرآیندها، خدمات و تعاملات با تمام ذینفعان سازمان است. سامان سوئیت از یک هسته اصلی برای تامین سرویس های پایه بعلاوه یک پورتال سازمانی (Enterprise Portal) قدرتمند، همراه با مجموعه کاملی از ابزارهای توسعه نرم افزار (ابزار توسعه فرآیند، ابزار توسعه کاربرد، ابزار توسعه گزارش، ابزار توسعه یکپارچگی) تشکیل شده است که با حذف افزونگی ها و متمرکز کردن هر کاربرد در محدوده ماموریت خود و تفکیک محیط های کاری توسعه، مدیریت و کاربرد، راه حلی واحد، جامع و فراگیر برای مدیریت فرآیند، محتوا و تعامل در بستر پورتال سازمانی (Enterprise Portal) ارائه می کند.

آدرس کوتاه شده: