چچ
باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

مشتری نیازمند رسیدگی مداوم است. در کنار ابزار CRM برای وفادارسازی مشتریان و ارتقای ماندگاری آنها نیازمند استراتژی مدون هستید. این استراتژی برای عملیاتی شدن به مدل و ابزار مناسب نیاز دارد. نرم افزار باشگاه مشتریان سامان با اتصال به منابع داده داخلی سازمان شما، رفتارهای مشتریان در قبال کسب و کار شما را سنجش، ارزیابی و امتیازدهی می کند و با مدل سازی استراتژی وفادارسازی شما، رفتار آنها را به صورت هدفمند به سمت اهداف شما هدایت می کند. رضایت سنجی، برگزاری مسابقه، اعطای پاداش در یک محیط تعاملی دوسویه به همراه امکان ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان از ویژگی های مهم نرم افزار باشگاه مشتریان سامان می باشد.

آدرس کوتاه شده: