چچ
ابزار توسعه فرآیند سامان

ابزار توسعه فرآیند سامان

برای کاهش پیچیدگی و افزایش بهره وری سازمان باید فرآیندهای کاری را بهینه کرد و انجام این کار ابزاری مناسب می خواهد. در فرآیند دگرگونی دیجیتالی سازمان همیشه یک فشار ثابت روی انجام دقیق تر و با کیفیت تر وظایف وجود دارد. برای رویارویی با این واقعیت انکارناپذیر از مزایا و قدرت نرم افزار مدرن ابزار توسعه فرآیند سامان بهره مند شوید. فرآیندهای سازمانتان را با استفاده از ابزار توسعه فرآیند سامان طراحی (Design)، مدلسازی (Model)، اجرا (Execute)، مدیریت (Manage)و بهینه سازی (Optimize) کنید و از مزایای زیرساخت یکپارچه سازی سامان سوئیت (Saman suite Integration Platform) و موتور گردش کار سامان (Saman WFE) برای اتصال داده یی فرآیندها با سایر نرم افزارها به صورت استاندارد استفاده نمایید.

آدرس کوتاه شده: