چچ
پارامترهای حیاتی را به راحتی پایش کنید.

پارامترهای حیاتی را به راحتی پایش کنید.

ابزار پایش پارامترهای حیاتی (Health monitoring) سامان سوئیت، با اطلاع رسانی بلادرنگ به شما اجازه می دهد به سرعت در جریان وضعیت فاکتورهای حیاتی بخش های مختلف سیستم، از منابع سرور تا شرایط اختصاصی کاربردهای نرم افزاری قرار گرفته و واکنش مناسب نشان دهید. این پارامترها براساس نیاز و سلیقه شما در قالب داشبوردهایی کارآمد، در یک پنجره واحد نیز قابل ارائه هستند. همچنین برای هر فاکتور می شود سطوح حساسیت و رویه اطلاع رسانی بلادرنگ مجزا تنظیم کرد.

آدرس کوتاه شده: