چچ

پورتال اکسترانتی

استقرار اکسترانتی پورتال سامان عمدتا با هدف تامین دسترسی افراد بیرون از محدوده شبکه یک سازمان به منابع اطلاعاتی و محتوایی داخل یک شبکه انجام میشود. پیاده سازی اکسترانتی پورتال سامان در واقع یک نقطه اتصال بین اینترنت و اینترانت سازمان برقرار می کند. کاربران و ذینفعان پورتال اکسترانتی عموما شرکای تجاری، تامین کنندگان، مشتریان و یا حتی مدیران و کارکنان یک سازمان هستند. مهمترین مساله در طراحی و پیاده سازی پورتال در ابعاد اکسترانتی تامین مناسب امنیت اطلاعات و تنظیم دقیق حقوق دسترسی افراد است.

استقرار اکسترانتی پورتال سامان عمدتا با هدف تامین دسترسی افراد بیرون از محدوده شبکه یک سازمان به منابع اطلاعاتی و محتوایی داخل یک شبکه انجام میشود. پیاده سازی اکسترانتی پورتال سامان در واقع یک نقطه اتصال بین اینترنت و اینترانت سازمان برقرار می کند. کاربران و ذینفعان پورتال اکسترانتی عموما شرکای تجاری، تامین کنندگان، مشتریان و یا حتی مدیران و کارکنان یک سازمان هستند. مهمترین مساله در طراحی و پیاده سازی پورتال در ابعاد اکسترانتی تامین مناسب امنیت اطلاعات و تنظیم دقیق حقوق دسترسی افراد است. کاربرد اکسترانتی پورتال سامان دستاوردهای زیر را برای سازمان به همراه خواهد داشت:
  • ایجاد دروازه دسترسی محدود، کنترل شده و امن برای دسترسی بیرونی به منابع داخلی سازمان
  • تسهیل و تسریع تبادل داده و اطلاعات و ارائه خدمات الکترونیکی خاص به شرکای تجاری، مشتریان، تامین کنندگان و ...
  • گسترش دسترسی ایمن و حفاظت شده به منابع و داده های داخلی سازمان
  • ثبت و ضبط تاریخچه ارتباطات سازمانی
  • افزایش بهره وری از طریق مکانیزه کردن ارتباطات
آدرس کوتاه شده: