کار ما فروش محصول نیست، کار ما ارائه مشاوره مناسب برای یک خرید خوب است.

رعایت حقوق مشتری اصل دوم ارتباط ما با مشتری است. اصل اول می گوید که حقوق مشتری بیش از آن چیزی است که ما تا به امروز بدان عمل کرده ایم.

تلاش می کنیم هنگام فروش نهایت شفافیت را در سخنان و نوشته های خود رعایت کنیم، مشتری حق دارد بداند دقیقا چه چیزی را می خرد، بداند هر یک از ما دقیقا چه تعهداتی را می پذیریم و بداند چه تعهداتی را نمی توانیم بپذیریم.

خرید سازه اطلاعات سامان

چچ

انتخاب و مذاکره از طریق لیست قیمت

خرید از طریق مذاکره و انتخاب

با توجه به تنوع فناوریها، ایده ها و طرح های بکار رفته در نرم افزارهای مختلف، امروزه انتخاب راهکار نرم افزاری بر اساس فرآیند مناقصه (انتخاب براساس کمترین قیمت) فرآیندی دشوار شده و گاهی نتایج حاصل از آن، انتظارات و اولویتهای بخشهای تخصصی و فنی سازمان را برآورده نمی کند.
لذا سازمانهایی که به لحاظ ضوابط قانونی محدودیت ندارند، ترجیح می دهند که محصول، خدمات و راهکار مورد انتظار خود را پس از ارائه یک RFP اولیه، طی فرآیند بررسی کارشناسی و مذاکرات دقیق فنی، از میان محصولات مختلف بازار انتخاب نمایند.

مزایای خرید از طریق مذاکره و انتخاب

نیازمندیهای سازمان، شاخصهای فنی، توانمندیهای مجری و سایر معیارهای تاثیر گذار در اجرای موفق پروژه، به عنوان اولویتهای اصلی بررسی می شوند و ارزیابی قیمت در تناسب با این معیارها صورت می پذیرد.
در جریان بررسی و مذاکرات می توان با در نظر گرفتن اولویتها، نسبت به کاهش یا افزایش سطح خدمات مورد انتظار و متناسب با آن کاهش یا افزایش قیمت و سطح تعهدات مجری، به نقطه بهینه از نظر هزینه - دستاورد رسید. در این فرآیند کاملا محتمل است که با تعدیل برخی خواسته هایی که برای مشتری اولویت پایین داشته و برای مجری پرهزینه است به قیمت بسیار مناسب تری رسید و از دیگر سو در بسیاری اوقات می توان قابلیتهایی مهم و کارآمد را که مجری به شکل آماده در اختیار دارد با اندکی افزایش هزینه دریافت نمود.
حین مذاکرات و بررسیها، علاوه بر بررسی محصول، کارفرما جزئیات خواسته ها و انتظارات خود را بیان نموده و متقابلاً فروشنده نیز محدودیتها و ملاحظات خود را بیان میکند و در صورت توافق، طرفین با درک روشنی از صورت مساله، انتظارات و امکانات نسبت انعقاد قرارداد اقدام می نمایند و اختلاف نظرات حین اجرای پروژه به حداقل می رسد.

مراحل مذاکره و انتخاب

بنا بر تجربه در این فرآیند مراحل تقریبی زیر دنبال می شود که برای هر یک نکاتی لازم به ذکر است:

با توجه به اینکه در این روش، انتخاب عمدتا بر اساس مشاهدات و بررسی های مشتری صورت می پذیرد، سازمانها وقت و هزینه زیادی را صرف تهیه RFP نمی کنند (و گاهی اصلا تهیه نمی کنند). اما باید توجه داشت که تهیه و ارائه این سند و بیان موجز و دقیق خواسته ها در آن، کمک شایانی به حصول توافق نهایی می کند.
آدرس کوتاه شده: