محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
تامین و ورود محتوا

خدمات پشتیبانی سامان سوئیت

تامین و ورود محتوا

یکی از دلایل عدم موفقیت بسیاری از پورتال های سازمانی این بوده است که ساز و کار لازم در سازمان برای تهیه، تامین، آماده سازی و انتشار محتوا در پورتال پیش بینی نشده است.
معرفی

یکی از خدمات موثر این شرکت، همکاری با سازمان ها در گردآوری، آماده سازی و انتشار محتوا در پورتال سازمانی آنها، هم در مقطع راه اندازی پورتال و هم در طول دوره بهره برداری آن است.