محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
توسعه فرم و فرآیندهای سازمانی

خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

توسعه فرم و فرآیندهای سازمانی

معرفی

پیاده سازی فرآیندهای الکترونیکی در بستر مدیریت فرآیند سامان سوئیت، مستلزم مراحل تحلیل فرآیند، طراحی فرآیند و پیاده سازی گردش کار، فرم ها و گزارشات مرتبط با فرآیند است. این اقدامات جزو خدمات این شرکت به دارندگان بسته توسعه فرآیندهای سازمانی و یا بسته توسعه کاربردهای وب خواهد بود.