محصولات و خدمات سازه اطلاعات سامان

چچ
تدوین سند معماری محتوا

خدمات استقرار و پیاده سازی سامان سوئیت

تدوین سند معماری محتوا

یکی از نقاط تمایز شرکت سازه اطلاعات سامان، خدماتی است که این شرکت در حوزه محتوا ارائه می کند. نقطه آغاز و زیربنای ارائه خدمات محتوا در پورتال سازمانی، تدوین سند معماری محتوا است.
معرفی

فرآیند تدوین این سند، شامل مطالعات میدانی، تحلیل وضع موجود، تحلیل مخاطبان، مصاحبه با ذینفعان و مخاطبان و تحلیل نیازهای اطلاع رسانی و تعاملی سازمان می شود. در این سند، نظام طبقه بندی محتوا و خدمات، ساختار محتوا و خدمات، مسیرهای دسترسی، چیدمان محتوا و ارتباطات میان اجزای محتوا به نحوی طراحی می شوند که حداکثر دسترسی پذیری به محتوای سازمانی در یک ساختار روشن و قابل درک برای مخاطبین فراهم گردد.